Kylmälaitteet ammattilaiskäyttöön

Yleiset Kauppaehdot

1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.
Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksen-tekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

 2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

sopimuksen tekopäivästä
viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

 3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

 3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

 3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen
mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

 3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

 4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määrä-aikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

 4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.

Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.
Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

 4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan
4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

 4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

 4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5 Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

 5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

 5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.
Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.
Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Yleiset takuuehdot

1. Takuu

 1.1

Coldex Oy myöntää takuun takuuhuoltamilleen sekä markkinoimilleen laitteille.

 1.2

Näissä takuuehdoissa takuuvastuu ja sen rajoitukset on määritelty yksityiskohtaisesti.

 1.3

Coldex Oy takaa, että oikein asennettuina ja käytettyinä laitteet, joita käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, toimivat luotettavasti.

 1.4

Takuu alkaa laitteen hankintaa koskevaan laskuun ja/tai lähetteeseen merkitystä toimituspäivästä.

 1.5 Takuuaika tuotteille

1.5.1

Coldex Oy:n takuuhuollettujen kylmälaitteiden takuuaika on 4 kuukautta, ellei toisin sovita.

  1.5.2

Coldex Oy:n myymien uusien kylmälaitteiden takuuaika on 1 vuosi, ellei toisin sovita.

  1.5.3

Takuuhuollot ja –korjaukset eivät vaikuta takuuaikaan.

  1.5.4

Vian ilmetessä on asiakkaan viipymättä ilmoitettava siitä Coldex Oy:lle sähköpostilla osoitteeseen info@coldex.fi, tai puhelimitse numeroon +358 37 873 714. Ilmoituksessa tulee yksilöidä vian laatu, laitteen sijainti sekä ilmoittajan yhteystiedot.

2. Takuuhuolto

 2.1

Vain Coldex Oy tai Coldex Oy:n määrittämä huoltoliike voi suorittaa takuuhuoltoja.

 2.2

Takuuhuolto tarkoittaa takuun perusteella suoritettua laitteen huoltotyötä, riippumatta vaihdettavien osien määrästä. Takuu ei sisällä laitteen toimitus- tai noutokuluja.

 2.3

Laite tulee toimittaa takuuhuollon suorittajalle tai vaihtoehtoisesti kustantaa matkustamisesta aiheutuvat kulut Coldex Oy:lle.

 2.4

Takuuhuollon suorittamiseksi voidaan edellyttää, että huollon suorittajalle esitetään laitteen hankintaa koskeva maksutosite ja lasku, josta ilmenee laitteen yksilöinti ja laitteen toimituspäivämäärä.

 2.5

Velvollisuus suorittaa takuuhuolto ja takuu raukeavat:

  2.5.1

Mikäli laitteen arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;

  2.5.2

Laitteen ostoa koskevaa maksutositetta ei esitetä;

  2.5.3

Mikäli joku muu kuin Coldex Oy tai asianmukaiset kylmäasennusoikeudet omaava tekijä on huoltanut tai korjannut laitetta.

  2.5.4

laite on asennettu siten tai laitteelle on tehty korjauksia siten, että työtä ei voida pitää ammattimaisesti tai ammattitaitoisesti tehtynä;

  2.5.5

laite on rikottu mekaanisesti tai sille on aiheutettu korroosiota;

  2.5.6

laitetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti tai voimassaolevien määräysten mukaisesti

3. Poikkeukset

 3.1 Takuu ei kata

3.1.1

vikaa joka on aiheutunut laitteen väärästä asennuksesta tai siitä ettei laitetta ole käytetty sen käyttötarkoituksen mukaisesti tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

  3.1.2

vikaa joka on aiheutunut laitteen epäasianmukaisesta säilytyksestä tai toimintaympäristöstä. Esim. kylmälaitteen toimintaympäristön lämpötila ei saa ylittää laitteen lämpötilaluokan suositusarvoja, tai laitteen välittömään läheisyyteen ei tule sijoittaa lämmitys- ja ilmastointilaitteita, laitteita ei myöskään tule sijoittaa suoraan auringonvaloon.

Kylmälaitteiden lämpötilaluokat:

Climate Class 3: toimintalämpötila 25℃, suhteellinen ilmankosteus 60%
Climate Class 4: toimintalämpötila 30℃, suhteellinen ilmankosteus 55%
Climate Class 5: toimintalämpötila 40℃, suhteellinen ilmankosteus 40%
SN (Subnormal): +10°C - +32°C
N (Normal): + 16°C to + 32°C
ST (Subtropical): + 18°C to + 38°C
T (Tropical):+ 18°C to + 43°C

  3.1.2

käyttäjän laitteelle aiheuttamaa vahinkoa.

  3.1.3

vikaa jonka on aiheuttanut viallinen sähköverkko tai väliaikainen vika sähköverkossa.

  3.1.4

vikaa joka aiheutuu laitteen korjauksesta tai huollosta, mikäli korjauksen on suorittanut joku muu kuin Coldex Oy:n määrittelemä huoltaja.

  3.1.5

kuluvien osien normaalista käytöstä johtuvaa kulumista.

  3.1.6

laitteen aiheuttamia tai takuukorjauksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja eikä laitteen irrottamisesta, lähettämisestä eikä uudelleenasentamisesta aiheutuvia vahinkoja tai menoja.

KYLA 2005 yleisiä ehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole suoraan ristiriidassa ym. ehtojen kanssa. Linkki KYLA 2005 ehtoihin

Coldex Oy 10/2014